Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

000monnnn066
3107 8450 500
Reposted fromdarek darek viaRudeGirl RudeGirl
000monnnn066
000monnnn066
9721 1add 500
Reposted from777727772 777727772 viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
8568 5338
Reposted frompunisher punisher viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
000monnnn066

January 18 2018

000monnnn066
9441 f9ca
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viawerhamster werhamster
6636 5ceb 500
000monnnn066
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
000monnnn066
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viamiimi miimi
000monnnn066
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema

January 16 2018

000monnnn066
1492 7983
Reposted frompeper peper viaistsoeasy istsoeasy
000monnnn066
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagreens greens
000monnnn066
8345 4c19
Reposted fromtgs tgs viawasnae wasnae
000monnnn066
5287 c496 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viathinkmore thinkmore
000monnnn066
4559 dbcd
Reposted frommelodyjna melodyjna viasweetchocolate sweetchocolate
000monnnn066
4146 aa57
Reposted fromkarahippie karahippie viatamarka tamarka
000monnnn066
6626 a79d 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaszydera szydera

January 15 2018

000monnnn066
0306 3cd3 500
Reposted frompimpus pimpus viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl