Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

000monnnn066
Reposted fromshakeme shakeme viaecrivain ecrivain
000monnnn066
8602 eca3
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaecrivain ecrivain

January 24 2020

000monnnn066
4968 ec6b 500
Reposted fromNocephya Nocephya viacylonapplepie cylonapplepie
000monnnn066
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viatwardziel twardziel
000monnnn066
1962 8601
Reposted fromstylte stylte viausmiechprosze usmiechprosze
000monnnn066
000monnnn066
4532 a41a
Reposted fromrof rof viabehcio behcio
000monnnn066
7142 0608 500
Reposted fromZircon Zircon viapankamien pankamien
000monnnn066
6327 6294
Reposted fromshakeme shakeme viamyfavourite myfavourite
000monnnn066
3146 124f
Reposted fromkarahippie karahippie viaillustrious illustrious
000monnnn066
000monnnn066
000monnnn066
8021 9120 500
000monnnn066
9758 76d5
000monnnn066
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viaszydera szydera
000monnnn066
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaszydera szydera
000monnnn066
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

January 23 2020

000monnnn066
3123 2950 500
Australia
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viafreska freska
000monnnn066
6550 a165
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreska freska
6856 db3f
Reposted fromink ink viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl