Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

000monnnn066
[...] stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”
000monnnn066
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viayouaresonaive youaresonaive
000monnnn066
9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslowianecznik slowianecznik
000monnnn066
9195 6a91
Reposted fromkrzysk krzysk vialekkaprzesada lekkaprzesada
000monnnn066
Reposted fromMoonTide MoonTide viaForestMan ForestMan
000monnnn066
000monnnn066
5244 c05b 500
Reposted fromhrafn hrafn viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
0165 ec12 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaretro-girl retro-girl
000monnnn066

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaretro-girl retro-girl
000monnnn066
0168 bc13 500
Reposted fromkilljill killjill viaaura-lunaris aura-lunaris
000monnnn066
3731 fc4f
Reposted fromsoftboi softboi viaaura-lunaris aura-lunaris

March 27 2020

4850 6677 500

babyanimalgifs 

A dream.

Follow @ups-dogs for more posts like this :)

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacachalot cachalot
000monnnn066
4590 f934 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viairbjarbirb irbjarbirb
000monnnn066
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairbjarbirb irbjarbirb
000monnnn066
6418 50cf 500
Reposted fromZircon Zircon viapowidlo powidlo
000monnnn066
4369 a5f0
Reposted fromkarahippie karahippie viamartrol martrol
000monnnn066
6704 9da0 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapleple pleple
000monnnn066
Reposted fromshakeme shakeme viabreatheslow123 breatheslow123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl